تیم ما

تکفارس

مدیر و صاحب امتیاز سایت:

کسری نراقی

سردبیر:

مهدی ملکی

دبیر تحریریه:

آرمین مکاری

نویسندگان:

امیر عسگری

خشایار جهانی

حامد شهرزاد

آرمین مکاری

مهدی حلوائی

امیر مهرعلیزاده

محمدرضا حیدری

محمد فرقانی

سجاد باقریان