بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان

کسری نراقی
۲ آذر ۱۴۰۱ - 22:00

در هر سازمانی هدف اصلی از آموزش کارکنان، بهبود عملکرد و مهارت کارکنان است. آموزش ضمن خدمت یکی از راه های آموزشی در اکثر سازمان ها است و تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان موضوع اصلی ما در این مقاله خواهد بود. چون هدف از آموزش ضمن خدمت بهره برداری از عملکرد کارکنان برای سازمان است و بررسی تاثیر آن در ارتقای یک سازمان می تواند در توسعه و پیشرفت هر سازمان مهم باشد.

مقدمه

همان‌طور که گفته شد هدف اصلی آموزش کارکنان در هر سازمانی بهبود عملکرد، ایجاد تعامل با محیط، افزایش خدمات رسانی و مهارت کارکنان است، کارکنان در طی فعالیتشان در سازمان‌ها در جهت انجام وظایف و مأموریت های محوله همواره با محدودیت‌هایی مواجه هستند. آموزش سازمانی در ایجاد دانش و کسب مهارت توانایی دارد و می‌تواند تغییر رفتار و بینش‌های جدید در سازمان را انعکاس دهد. بنابراین قابلیت یادگیری و آموزش سازمانی را می‌توان به عنوان یک ویژگی مدیریتی که فرآیند یادگیری سازمانی را تسهیل می‌کند، تعریف کرد.

سازمان‌ها در تلاش هستند تا کارکنان ضمن انجام وظایف خود، بتوانند آموزش‌های لازم را به منظور رفع مشکلات احتمالی حل کنند و به واسطه افزایش مهارت و دانش خود، عملکرد سازمان افزایش یابد. بهبود عملکرد سازمانی از طرق گوناگونی قابل دستیابی است. در واقع یادگیری سازمانی یکی از راه‌های موجود است که می‌تواند به‌عنوان واسطه‌ای بین آموزش و عملکرد قرار گرفته و تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی داشته باشد. در این رویکردها آموزش نقش اساسی دارد که طی آن یک سازمان می‌تواند از طریق نیروی انسانی و دانش سازمانی یک محیط رقابتی را ایجاد نماید. از این رو تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان هم در سطوح فردی و هم در سطوح گروهی سازمان، مورد تأیید است و حمایت از این اثرات مهم است.

در این پست بر نقش آموزش ضمن خدمت و یادگیری سازمانی بر بهبود عملکرد افراد متمرکز شده است چون اکثر سازمان ها در جستجوی راهی برای تطبیق دادن خود با شرایط جدید کسب و کار هستند و الزاماً آموزش و یادگیری سازمانی در حین خدمت یک راه حل های مطلوب برای ارتقای سطح یک سازمان است. آموزش مدت هاست به امری ضروری و طبیعی برای توسعه و پیشبرد اهداف سازمان ها تبدیل شده و پیشرفت سازمان ها، در گرو ارتقای سطح دانش و مهارت منابع انسانی آن سازمان است. بدین جهت دوره های آموزش ضمن خدمت به منظور تحقق این اهداف در دستور کار سازمان ها قرار می گیرد. به عنوان نمونه پلتفرم آموزشی فرادرس با ارائه ویدیوهای آموزشی در حوزه های مختلف سازمانی، سال ها است که نیازهای آموزشی سازمان ها را در جهت توانمندسازی کارکنان برطرف  می سازد. برای مشاهده آموزش ها می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

آگاهی از میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت و ارزیابی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان، برای مدیران بسیار حائز اهمیت است. آموزش های ضمن خدمت به منظور تشخیص اولویت ها ضروری بوده و باید منابع و امکانات مطلوب تخصیص داده شود. از طرفی برای دستیابی به اهداف سازمانی، کارکنان باید در سطح قابل قبولی از مهارت و دانش قرار داشته باشند. این مهم برای سازمان های دولتی که عملکرد ضعیف شان زمینه را برای شکست در ارائه خدمات و برای شرکت های خصوصی در حوزه کسب و کار را فراهم می آورد، کاملاً حیاتی و ضروری است. لذا با عنایت به مطالعات و تحقیقات انجام شده می توان گفت که آموزش های ضمن خدمت موجب افزایش دانش، مهارت و بهبود نگرش کارکنان و افزایش توانمندی حرفه ای آن ها خواهد شد.

آموزش و یادگیری سازمانی

آموزش نوعی سرمایه گذاری بلند مدت و عامل کلیدی توسعه هر سازمانی است. آموزش سرآغاز بلوغ فکری، تعمیق قدرت تفکر، تحلیل های ذهنی در افراد و ابزار استراتژیک تحول و توسعه اجتماعی در جوامع مختلف می شود. تجربه مدیران موفق بیانگر آن است که آموزش یکی از موثر ترین عوامل در تغییر رفتار، به روز کردن مهارت، توسعه تخصص، بینش و نگرش منابع انسانی و تحول سازمانی است. از طرفی آموزش و یادگیری برای بهتر انجام دادن امور بسیار ضروری است به عبارتی دیگر آموزش عبارت است از تلاش در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط به آن است.

آموزش در صورتی اثر بخش است که یک تجربه یادگیری و یک فعالیت سازمانی برنامه ریزی شده را شامل شود و یا به منظور پاسخ به یک نیاز شناخته شده طراحی شود. از این رو آموزش نیروی انسانی نه تنها مطلوب است بلکه فعالیتی است که هر سازمان باید منابعی را برای آن در نظر گیرد، تا همواره منابع انسانی کارآمد و به روزی را در اختیار داشته باشد. این آموزش زمانی مقرون به صرفه است که مار را به سوی اهداف از پیش تعیین شده ببرد و نارسایی مهارتی، دانشی و نگرشی را اصلاح و منجر به بهبود کمی و کیفی عملکرد و بهره وری گردد.

آموزش و یادگیری سازمانی

به طور کلی یادگیری سازمانی یک استراتژی تکراری در سازمان ها است. در واقع یادگیری سازمانی یک مفهوم چند بعدی است. به عبارت دیگر یادگیری سازمانی در ابعاد مختلف و پیچیده و در سطوح مختلف یک سازمان وجود دارد. یادگیری سازمانی نیاز به تحلیل و در نظر گرفتن سطوح مختلف فردی و گروهی هر سازمان دارد.

سطوح فردی، فرآیند ایجاد دانش ضمنی و آشکار در داخل سازمان را در نظر می گیرد. از طرفی توانایی یادگیری فردی، به رقابت های فردی و انگیزشی اشاره دارد و رفتار فردی را انعکاس می دهد. سطح گروهی نیز بازگو کننده انتقال دانش افراد به گروه و تسهیم دانش بین اعضا می باشد. در این رویکرد تأثیر اقدامات برای دیگران و بروز تفکر انتقال دانش بین گروه تشریح می شود.

علیرغم موثر بودن یادگیری فردی در سازمان، این رویکرد تضمین کننده یادگیری در سازمان نبوده و سطح گروهی نیز باید برای سازمان در نظر گرفته شود. در این بین ملاحظات مربوط به عملکرد سازمان و ارتباط بین یادگیری فردی و گروهی قابل تامل بوده و شواهد مبنی بر تاثیر مثبت آنها وجود دارد.

منابع انسانی موثر بر آموزش

از محرک های اصلی تعیین عوامل موثر بر آموزش، وجود فرآیندهای آموزشی در سازمان است. در این باره می توان دو الگوی متفاوت را در نظر گرفت. در الگوی اول، تصمیم گیرندگان برای سرمایه گذاری در حوزه نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن هیچ فرآیند و متدولوژی آموزشی به سازمان ملحق می شوند. در این صورت تلاش می شود در مرحله اول تصمیم گیرندگان، افراد را بر اساس واقعیت های شناسایی شده و طبق اصول سازمان آموزش بدهند. در الگوی دوم احتمال یادگیری افراد از طریق آموزش معیار خواهد بود. برای یادگیری تخصصی مدیریت منابع انسانی، می توانید به آموزش زیر مراجعه نمایید.

آموزش ضمن خدمت و یادگیری سازمانی

آموزش ضمن خدمت ،بهبود سیستماتیک و مستمر کارکنان از نظر دانش، مهارت و رفتارهایی است که به رفاه آن ها در سازمان محل خدمتشان کمک می کند. به بیان دیگر آموزش ضمن خدمت مجموعه فعالیت های نیاز سنجی شده و برنامه ریزی شده به منظور اصلاح و بالا بردن دانش، نگرش و رفتار اعضای سازمان برای انجام وظایف خاص محوله سازمانی است. از دیدگاه دیگر آموزش ضمن خدمت عبارت است از برنامه فعالیت هایی است که به منظور حفظ و افزایش توان و شایستگی کارکنان در اجرای وظایف محول تدوین می گردد و بدان وسیله سازمان را در رسیدن به اهداف خود در چارچوب مأموریت خویش یاری می دهد پس در هر دو دیدگاه تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان آشکار است.

اقدامات مربوط به منابع انسانی یکی از ابزار های اولیه ای است که می تواند بر توانایی و مهارت افراد تأثیر گذاشته، فرهنگ سازمانی را توسعه داده و انتقال دانش را نهادینه کند. همچنین آموزش در نقش توسعه دهنده فرهنگ سازمانی می تواند به خلق و انتقال دانش به سازمان منجر شود. نهایتاً مطالعات اخیر بر ارتباط بین آموزش، HRM و انتقال دانش تمرکز داشته است و نیاز به درک صحیحی از این ارتباط خواهد داشت. تحقیقات زیادی در خصوص ارتباط سطوح آموزش و یادگیری سازمانی صورت نگرفته است و شواهدی مبنی بر وجود ارتباط اساسی در این مورد ارائه شده است.

آموزش ضمن خدمت و یادگیری سازمانی

از مشخصه های آموزش سازمانی، رویکرد بلندمدت به آن بوده که نیاز به برنامه ریزی صحیح و توسعه دیدگاه های موجود را دارد. برخی از مطالعات حاکی از وجود ارتباط مثبت بین آموزش ضمن خدمت و یادگیری سازمانی داشته که شامل آموزش های جاری و برنامه ای در سطح سازمان می شود. یادگیری سازمانی نیاز به آموزش مهارتی چندگانه دارد و می تواند انعطاف پذیری افراد را گسترش داده و انتقال دانش را در سازمان تسهیل نماید. بدین منظور تشکیل کارگروهی در فرآیند یادگیری سازمانی و آموزش دارای اهمیت بوده و تاثیر آن بر یادگیری در سطح فردی و گروهی قابل بررسی است.

آموزش و عملکرد سازمانی

آموزش می‌تواند به‌عنوان یک فراگیری و توسعه سیستماتیک مهارت، دانش و نگرش افراد را گسترش دهد و به بهبود عملکرد منجر شود. منبع اصلی مزیت رقابتی در سازمان، منابع نامحسوس هستند. یافته‌ها نشان می‌دهد آموزش تأثیر مثبتی بر افزایش فروش، حقوق افراد، کیفیت و بهره‌وری دارد. البته در برخی موارد آموزش با اندازه گیری عملکرد مالی سازمان در تقابل است. اما تأثیر اساسی آن بر خروجی‌های مفید سازمان قابل چشم پوشی نیست. یافته‌ها ارتباط بین برخی مشخصه‌های یادگیری و عملکرد تاکید داشته و تأثیر مثبت آن را بر عملکرد بیان می‌نماید. همچنین آموزش باید طی یک برنامه بلندمدت باشد تا تأثیر مثبت آن بر عملکرد نمایان شود. این نوع آموزش رسمی است که در مقابل آموزش غیر رسمی که ساختار یافته نیست قرار دارد. آموزش چند مهارتی تأثیر مثبتی بر عملکرد داشته و به افزایش بهره‌وری سازمان منجر خواهد شد. آموزش تیم گرا نیز از نتایج اولیه آموزش فردی بوده و تعاملات تیمی را افزایش داده و از رهبر تیم حمایت می‌کند.

استفاده از مربیان و مدرسان با تجربه در امر یادگیری در سازمان‌ها می‌تواند تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان را نشان دهد. با تحقیقات که انجام داده‌ایم متوجه شده‌ایم آموزش‌های سازمانی فرادرس یکی از بهترین پلتفرم‌های آموزش الکترونیک هست که بدون پیچیدگی آموزش‌های حضوری می‌توان از آن برای آموزش ضمن خدمت کارکنان یک سازمان استفاده کرد. پلتفرم آموزشی این سازمان با اساتید مجرب از بهترین دانشگاه‌ها و با بیش از ۲۲,۰۰۰ ساعت آموزش در حوزه‌های مختلف به یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های آموزش سازمانی در ایران و منطقه تبدیل شده است.

آموزش و عملکرد سازمانی

برای برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان خود می توانید از پلتفرم آموزش سازمانی فرادرس استفاده کنید و سطح سازمانتان را بالا ببرید. با این کار سازمانتان را به بزرگ‌ترین کتابخانه آموزشی تجهیز می کنید و دسترسی به هزاران عنوان آموزش از مدرسین با تجربه را برای کارمندانتان فراهم می کنید.

نتیجه گیری در مورد تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان

در این پست به بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان پرداخته شد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که اگر مدیران و مسئولان سازمان‌ها می‌خواهند کارایی و اثربخشی فعالیت‌های آنها افزایش یابد نیازمند کارکنانی متعهد و مسئول هستند تا وظایف شغلی محوله را به خوبی و با انگیزه انجام دهند و این تعهد و مسئولیت در کارکنان به وجود نخواهد آمد جز از طریق توانمند سازی آنان، هر سازمانی باید کارکنانی توانمند داشته باشد که احساس کنند توانایی انجام هر کاری را که به آنها واگذار می‌گردد، دارند و می‌توانند آن را با موفقیت به انجام برسانند. این سازمان است که باید با ایجاد شرایط مطلوب برای کارکنان و ایجاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت احساس توانمندی را در کارکنان خود افزایش دهد و کارکنانی داشته باشد که به جای ترس از شکست یا ناتوانی در کارهای دشوار، علاقه‌مند به رویارویی با مشکلات باشند.

اگر می‌خواهید سازمانتان تحت مدیریت شما در همیشه در حال توسعه و پیشرفت باشد کارمندان خود را با آموزش‌های سازمانی توانمند سازید تا حس اعتماد به نفس و شکوفایی کارمندان و احساس رضایت آن‌ها همیشه در اوج باشد. با این کار به طور فزاینده ای محیط سازمانتان شادتر و مسیر توسعه هموارتر خواهد بود. امیدواریم مطالب بیان شده برای شما مفید واقع شده باشد. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. پاینده و سرفراز باشید.

مطالب مرتبط سایت

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.